CORONAVIRUS: AMÂNAREA PLĂŢII RATELOR DE CREDIT CONDIŢIILE LEGALE

CORONAVIRUS: AMÂNAREA PLĂŢII RATELOR DE CREDIT CONDIŢIILE LEGALE

CORONAVIRUS: AMÂNAREA PLĂŢII RATELOR DE CREDIT

CONDIŢIILE LEGALE

În contextul economic şi social actual în care obligaţiile contractuale nu mai pot fi executate în conformitate cu aspectele avute în vedere la momentul încheierii contractului şi pentru că obiectivul declarat al Guvernului este nu abandonarea raporturilor contractuale, ci renegocierea şi adaptarea la aceste condiţii, în materia contractelor bancare s-a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 37/30.03.2020, prin care se derogă de la prevederile legale care reglementează contractele de credit şi operaţiunile de leasing şi acordă posibilitatea celor antrenaţi în contracte de credit bancare şi contracte de leasing să solicite amânarea plaţii ratelor bancare, a dobânzii şi a comisioanelor aferente.

1. DOMENIUL DE APLICARE
Având în vedere prevederile art. 2 din OUG nr. 37/2020, prevederile Ordonanţei se aplică următoarelor contracte:
– Contractele de credit pentru consumatori;
– Contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;
– Operaţiunilor de leasing şi societăţilor de leasing.

2. PERIOADA PENTRU CARE POATE FI SOLICITATĂ SUSPENDAREA
Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţă suspendarea poate fi dispusă pe o durată de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

3. CONDIŢII
A). Condiţii cu privire la contractul de credit:
a). Creditul să nu fi ajuns la maturitate;
b). Creditorul să nu fi fost declarat scadent anticipat, anterior intrării în vigoare a OUG 37/2020;
c). Creditul să nu înregistreze restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României
SAU
Debitorul să fi efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
B). Condiţii special impuse persoanelor juridice, legate de activitatea acestora:
a). Veniturile celor care solicită aplicarea măsurii prevăzute de OUG 37/2020 să fi fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
b). Solicitantul să îşi fi întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate,
c). Solicitantul să deţină certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;
d). Solicitantul să nu se afle în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

4. NECESITATEA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE SITUAŢIE DE URGENŢĂ
Potrivit prevederilor Ordinului 791/24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificatele de situaţie de urgenţă pot fi emise în două forme:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

5. PROCEDURA DE OBŢINERE A SUSPENDĂRII DE LA PLATA RATELOR, DOBÂNZILOR ŞI COMISIOANELOR
A). Transmiterea către bancă a unei solicitări în acest sens
– Solicitarea se transmite în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor,
– Solictarea poate fi transmisă şi pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are
obligaţia înregistrării convorbirii.
B). TERMENUL DE DEPUNERE AL CERERII: cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
C). ANALIZAREA CERERII: Banca va analiza solicitarea şi o va aproba în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
D). DE CÂND VA PRODUCE EFECTE SUSPENDAREA: Prelungirea duratei contractuale va produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.
E). CUM SE VA PRODUCE MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CREDIT:

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor OUG 37/2020 se va produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul va notifica debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

6. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SUMA CARE NU A FOST ACHITATĂ CA URMARE A SUSPENDĂRII – RESTITUIREA SUMEI SE VA FACE ÎN MOD EŞALONAT
Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se va capitaliza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.
Capitalul astfel majorat se va plăti eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
Pentru persoanele fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se va calcula potrivit prevederilor contractului de credit şi va reprezenta o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.
Astfel, în vederea obţinerii facilităţii acordate de prevederile OUG nr. 37/2020, recomandarea este de a analiza în concret situaţia financiară în care solicitantul se află la acest moment şi încadrarea acesteia întruna dintre cele două situaţii pentru care se poate emite certificatul de situaţie de urgenţă, conform Ordinului nr. 791/2020 şi ulterior acestui aspect, formularea unei cereri către instituţia bancară cu solicitarea de amânare a ratelor, dobânzii şi comisionelor aferente Contractul de credit.

COVID-19 ŞI MEDIUL DE AFACERI – MINIMIZAREA IMPACTULUI

COVID-19 ŞI MEDIUL DE AFACERI – MINIMIZAREA IMPACTULUI

COVID-19 ŞI MEDIUL DE AFACERI – MINIMIZAREA IMPACTULUI

Articolul de faţă îşi propune să ofere modalităţi concrete de minimizare a PANDEMIEI COVID-19 asupra mediului de business având în vedere faptul că obligaţiile contractuale asumate anterior acestui eveniment vor fi greu de îndeplinit în contextul actual în care sunt luate măsuri de urgenţă pentru a preveniri răspândirea acestui virus. Având în vedere această situaţie, părţilor implicate în raporturi juridice contractuale le revine sarcina dificilă, de altfel, de a efectua demersuri urgente de natură a minimizare pe cât posibil efectele acestui eveniment imprevizibil asupra activităţii desfăşurate, fără însă a pierde din vedere faptul că minimizarea efectelor acestui eveniment reprezintă şi o obligaţie prin raportare la partenerii contractuali.

Considerăm la acest moment faptul că COVID-19 reprezintă un caz de forţă majoră şi trebuie analizat de această manieră cu toate consecinţele juridice aferente. Astfel, potrivit prevederilor art.1351 alin. (2) C.civ. „forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”. Având în vedere elementul de unicitate a acestui virus, modalitatea de răspândire a acestuia şi imposibilitatea la nivel global de a anticipa/preveni/trata acest virus, considerăm că COVID-19 va fi calificat în perioada următoarea în mediul juridic ca fiind un eveniment de forţă majoră.

Chiar dacă forţa majoră este calificată ca fiind un eveniment de natură a înlătura răspunderea civilă contractuală, având în vedere faptul că unul dintre principiile dreptului civil este buna-credinţă şi în considerarea prevederilor art. 1.534 C.Civ. considerăm faptul că toţi participanţii la raporturi juridice contractuale, afectaţi de această situaţie, ar trebui să depună minime diligenţe pentru evitarea sau diminuarea prejudiciului, în caz contrar putând chiar interveni liberarea debitorului de datoria de acoperire a prejudiciului.

Într-adevăr, dacă situaţia este de natură critică, fără nicio posibilitate de diminuare a prejudiciului, părţile contractuale au la dispoziţie posibilitatea de a  invoca imposibilitatea de executare a contractului în temeiul prevederilor art. 1.557 C.Civ. care stabilesc că „atunci când imposibilitatea de executare este totală şi definitivă şi priveşte o obligaţie contractuală importantă, contractul este desfinţat de plin drept şi fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit”.

Minimele diligenţe care considerăm că vor trebui luate de către creditori vor fi: fie invocarea imposibilităţii de executare a contractului în temeiul prevederilor art. 1.557 alin. (2) C.civ.- pentru a  suspenda executarea propriilor obligaţii, fie reechilibrarea prestaţiilor contractuale prin invocarea impreviziunii. Acest aspect impune partenerilor contractuali obligaţia de a analiza în concret ce măsură efectivă vor aplica, cu atenţie însă la prevederile art. 1.534 C.civ. pentru ca  măsura aleasă trebuie să fie proporţională cu prejudiciul care ar putea fi produs.

Cu privire la măsura de suspendare a obligaţilor, partea contractantă aflată în imposibilitate temporară de a le executa, va trimite o notificare partenerului contractual, aducând la cunoştinţa acestuia motive pentru care solicită această măsură şi momentul până la care se va menţine.

În privinţa impreviziunii, aceasta va putea fi invocată în situaţia în care executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă şi ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei. În situaţia în care instanţa de judecată va considera că există într-adevăr un caz de impreviziune va putea dispune fie adaptarea contractului fie încetarea acestuia, la momentul şi în condiţiile pe care instanţa de judecată le va stabili. În vederea invocării impreviziunii nu trebuie pierdut din vedere faptul că una dintre condiţiile pentru invocarea acestui aspect este dovedirea de către debitor a faptului că a încercat , într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.

În concluzie, în vederea desfăşurării în condiţii optime pe viitor a mediului de business, vă recomand utilizarea remediilor indicate anterior cu prudenţă, diligenţă şi seriozitate, aducerea la cunoştinţa partenerilor contractuali a situaţiilor care vă pun în imposibilitatea de a ne onora obligaţiile sau care vă îngreunează excesiv obligaţia şi eventual iniţierea de negocieri în vederea adaptării contractelor.

 

COVID-19 ŞI MEDIUL DE AFACERI – MINIMIZAREA IMPACTULUI

COVID-19 ŞI MEDIUL DE AFACERI – MINIMIZAREA IMPACTULUI

COVID-19 ŞI MEDIUL DE AFACERI – MINIMIZAREA IMPACTULUI

Articolul de faţă îşi propune să ofere modalităţi concrete de minimizare a PANDEMIEI COVID-19 asupra mediului de business având în vedere faptul că obligaţiile contractuale asumate anterior acestui eveniment vor fi greu de îndeplinit în contextul actual în care sunt luate măsuri de urgenţă pentru a preveniri răspândirea acestui virus. Având în vedere această situaţie, părţilor implicate în raporturi juridice contractuale le revine sarcina dificilă, de altfel, de a efectua demersuri urgente de natură a minimiza pe cât posibil efectele acestui eveniment imprevizibil asupra activităţii desfăşurate, fără însă a pierde din vedere faptul că minimizarea efectelor acestui eveniment reprezintă şi o obligaţie prin raportare la partenerii contractuali.

Considerăm la acest moment faptul că COVID-19 reprezintă un caz de forţă majoră şi trebuie analizat de această manieră cu toate consecinţele juridice aferente. Astfel, potrivit prevederilor art.1351 alin. (2) C.civ. „forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”. Având în vedere elementul de unicitate a acestui virus, modalitatea de răspândire a acestuia şi imposibilitatea la nivel global de a anticipa/preveni/trata acest virus, considerăm că COVID-19 va fi calificat în perioada următoarea în mediul juridic ca fiind un eveniment de forţă majoră.

În legislaţia română, forţa majoră este o cauză de exonerare de la răspunderea civilă, însemnând că partea care nu îşi va putea îndeplini obligaţiile din cauza intervenirii unui situaţii de forţă majoră nu va putea fi obligată de către cealaltă parte contractantă la acoperirea prejudiciului cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei în mod corespunzător, fiind astfel o excepţie de la principiul forţei obligatorii a contractelor.

Această exonerare de răspundere intervine ca urmare a faptului că neîndeplinirea obligaţiei, în situaţia intervenirii unui eveniment de forţă majoră, nu poate fi văzută ca fiind o culpă a debitorului, culpa fiind o condiţie esenţială pentru atragerea răspunderii civile contractuale/delictuale.

Deşi regula este că intervenirea unui caz de forţă majoră va conduce la exonerarea debitorului de obligaţia de acoperire a prejudiciului cauzat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei, există situaţii în care exonerarea nu va opera.

Astfel, potrivit prevederilor art. 1.351 alin. (1) C.civ. „Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit”.

ATENŢIE 1: Dacă în contract s-a prevăzut că nu operează exonerarea de răspundere în situaţia intervenirii unei situaţii de forţă majoră, atunci veţi rămâne în continuare obligaţi să suportaţi prejudiciul.

ATENŢIE 2: Chiar dacă forţa majoră înlătură răspunderea civilă, având în vedere faptul că situaţia este temporară/nedefinitivă, nu ştim la acest moment dacă instanţele de judecată vor aprecia că răspunderea va fi înlăturată total.

ATENŢIE 3: Totodată, chiar dacă forţa majoră înlătură răspunderea civilă, legiutorul român a prevăzut şi principiul minimelor exigenţe pe care trebuie să le depună persoana care nu îşi poate îndeplini anumite obligaţii, pentru a se dispune înlăturarea de la răspunderea civilă. De asemenea, nu cunoaştem la acest moment cum vor aprecia instanţele de judecată acest aspect.

 1. INVOCAREA FORŢEI MAJORE – PAŞI DE URMAT.

 

 1. Transmiteţi o notificare către cealaltă parte contractantă, în termenul menţionat în contract, prin care să îi aduceţi la cunoştinţă intervenirea unui caz de forţă majoră;
 2. Solicitaţi de la Camera de Comerț și Industrie eliberarea unui certificat de forţă majoră.

Atenţie: pentru a nu depăşi termenul contractual pentru invocarea cazului de forţă majoră, indicaţi în cuprinsul notificării că se va depune ulterior şi certificatul de forţă majoră.

Documentele solicitate de Camera de Comerț și Industrie a României pentru eliberarea certificatului de forţă majoră sunt următoarele:

 • cererea de emitere a avizului;
 • o copie a contractului care urmează să fie afectat de evenimentul de forţă majoră;
 • atestarea de la Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență privind existenţa şi efectele evenimentului invocat;
 • prezentarea evenimentului în detaliu şi a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul contractual.
 • anexaţi şi notificările adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

 

 1. EXCEPŢIE DE LA EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Astfel cum am menţionat anterior, dacă părţile au convenit în contract că forţa majoră nu va fi de natură să înlăture răspunderea civilă atunci chiar şi în situaţia intervenirii unui eveniment de forţă majoră, partea care nu îşi va putea îndeplini obligaţiile din cauza acestui eveniment va fi ţinută să răspundă pentru prejudiciul cauzat.

RECOMANDARE: verificaţi pentru început contractele încheiate şi verificaţi ce s-a stipulat în contract cu privire la intervenirea unui eveniment de forţă majoră.

ATENŢIE: la acest moment este important de făcut distincţia între contractele juridice încheiate anterior intervenirii forţei majore şi contractele încheiate în perioada/ulterior intervenirii situaţiei de forţă majoră.

 1. SITUAŢIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA/ULTERIOR INTERVENIRII SITUAŢIEI DE FORŢĂ MAJORĂ

În contextul actual, ca urmare a faptului că se ştia de existenţa covid-19 şi de impactul acestuia la nivel mondial, calificarea acestuia ca fiind un eveniment de forță majoră pentru contractele încheiate în perioada/ulterior intervenirii acestui moment, este pusă sub semnul întrebării.

 1. REMEDII PENTRU SITUAŢII ÎN CARE NU SE POATE INVOCA FORŢA MAJORĂ PENTRU EXONERAREA DE LA RĂSPUNDERE

Astfel cum am susţinut anterior, nu se va putea invoca exonerarea de răspundere în situaţia intervenirii unui eveniment de forţă majoră în situaţia în care în contract s-a prevăzut că partea va fi ţinută să suporte prejudiciul chiar şi în caz de forţă majoră sau în situaţia în care contractul a fost încheiat în perioada sau ulterior intervenii evenimentului de forţă majoră.

 

 1. SUSPENDAREA TEMPORARĂ A EXECUTĂRII OBLIGAŢIILOR

Potrivit prevederilor art. 1.557 alin. (2) C.Civ. „Dacă imposibilitatea de executare a obligaţiei este temporară, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligaţii, ori poate obţine desfiinţarea contractului. În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluţiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.

Nu recomand desfiinţarea contractului întrucât astfel cum prevede articolul mai sus menţionat, desfiinţarea va urma regimul rezoluţiunii, ceea ce implică automat dovedirea existenţei unei culpe din partea celeilalte părţi.

EFECTE: în cazul suspendării temporare a excutării obligaţiilor nu se vor putea percepe penalităţi şi se va amâna executarea obligaţiilor.

PAŞI DE URMAT: trimiteţi o notificare partenerului contractual prin care îi aduceţi la cunoştinţă imposibilitatea de executare a obligaţiilor şi prezentaţi detaliat situaţia care vă pune în imposibilitate de a vă onora obligaţiile.

 1. INVOCAREA IMPREVIZIUNII ÎN SITUAŢIA UNUI LITIGIU – CONSECINŢE: ADAPTAREA CONTRACTULUI SAU ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Potrivit prevederilor art. 1.271 C.civ. „Părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei”. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol „Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei, instanţa poate să dispună”, adaptarea contractului sau încetarea acestuia.

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru invocarea impreviziunii sunt:

 1. Schimbarea împrejurărilor să fi intervenit după încheierea contractului;
 2. Schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
 3. Debitorul nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că şi-ar fi asumat acest risc;
 4. Debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.

În privinţa condiţiilor de la pct. 1 şi pct. 2 nu consider că există vreun dubiu că aceastea nu ar fi îndeplinite în contextul covid-19.

Pentru îndeplinirea condiţiei de la pct. 3 rămâne de analizat contractul încheiat, clauzele care au fost stipulate cu privire la suportarea riscului.

În privinţa condiţiei de la pct. 4, sunt necesare iniţierea de negocieri încă din această perioadă, în scris, în vederea dovedirii în eventualitatea unui litigiu că această etapă a fost parcursă.

ÎN CONCLUZIE, în vederea desfăşurării în condiţii optime pe viitor a activităţii de business, vă recomand utilizarea remediilor indicate anterior cu diligenţă şi seriozitate, aducerea la cunoştinţa partenerilor contractuali a situaţiilor care vă pun în imposibilitatea de a ne onora obligaţiile sau care vă îngreunează excesiv obligaţia şi eventual iniţierea de negocieri în vederea adaptării contractelor.

Salut lume!

Despre mine!

Cabinetul de avocat Oancea Jasmine a fost infiintat din dorinta de a-mi continua pasiunea pentru domeniul juridic intr-un cadru care sa-mi permita dezvoltarea profesionala continua, sens in care particip constant la cursuri de specializare juridica, pregatirea continua fiind de esenta profesiei de avocat.

INSOLVENTA AGENTIILOR DE TURISM

CEI PAGUBITI DE AGENTIILE DE TURISM POT DA STATUL ROMAN IN JUDECATA PENTRU RECUPERAREA PREJUDICIULUI

Falimentul agentiilor de turism a devenit o obisnuinta in ultimii ani. Genius Travel, Mareea, Omnia Turism si mai nou Terra Tourism si-au declarat insolventa, rand pe rand, pagubind mii de turisti. Situatia este acceptata cu resemnare de catre consumatori si cu indiferenta de catre autoritati.

Si totusi cum pot actiona clientii pentru a-si putea recupera sumele achitate catre firmele de turism?

Este evident ca politele de asigurare incheiate de agentiile de turism nu acopera nici pe de parte prejudiciul, plafonul de 50.000 USD fiind complet insuficient.

Legea romana mai ofera varianta inscrierii la masa credala in cadrul procedurii de insolventa, varianta cu sanse nule insa pentru recuperarea prejudiciului deoarece societatile de turism nu au active valoroase care sa poate fi valorificate in cadrul procedurii. S-au mai incercat plangeri penale impotriva administratorilor pentru infractiunea de inselaciune, plangeri care pe buna dreptate au primit solutii de neincepere a urmarii penale, pentru ca e greu de demonstrat ca administratorii sau asociatii au premeditat falimentul propriilor agentii.

Ceea ce se cunoaste mai putin este faptul ca legislatia europeana protejeaza clientii agentiilor de turism si obliga statele membre ca sa adapteze legislatia interna astfel incat consumatorul sa fie protejat in totalitate.

Daca Directiva 90/314/CEE vorbea de instituirea unor „garanţii suficiente pentru a asigura, în caz de insolvenţă, rambursarea sumelor achitate de consumator”, ultima directiva europeana, Directiva (UE) 2015/2302, este fara echivoc sub aspectul protectiei de care trebuie sa beneficieze clientii firmelor de turism.

Astfel,  Directiva (UE) 2015/2302 obliga statele la o protectie efectiva a clientilor  manifestata prin „disponibitatea de indata a sumelor de bani achitate de consumatorilor.”

Ca tonul sa fie si mai imperativ se prevede ca in caz de insolventa “pentru serviciile care nu au fost efectuate, rambursarile se acorda fara intarzieri nejustificate dupa solicitarea calatorului”.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2), directiva trebuia transpusa in dreptul national pana la data de 1 iulie 2018.

Astfel, Romania este obligata sa transpuna in dreptul intern toate dispozitiile Directivei si este obligata sa ia masuri pentru atingerea rezultatului pentru care Directiva a fost adoptata, respectiv, asigurarea unei protectii efective a consumatorilor in caz de insolventa a agentiilor de turism.  Avand in vedere efectul direct al Directivei, efect care s-a dobandit odata cu implinirea termenului la care directiva trebuia transpusa in legislatia interna, consumatorii vor beneficia de toate drepturile izvorate din Directiva (UE) 2015/2302 chiar daca in legislatia nationala nu se va transpune Directiva, va  fi transpusa doar partial sau va fi transpusa defectuos.

Proiectul de ordonanta supus dezbaterii publice si discutiile care s-au creat in jurul acestei directive in ultimul timp, indica clar faptul ca statul roman se pregateste de o ne-transpunere a directivei sau, cel mult, de o transpunere defectuoasa care nu va rezolva nici pe departe problema.

In  atare situatie, clientilor pagubiti nu  le ramane decat sa se  indrepte direct impotriva statului pentru sumele de bani nerecuperate de la agentia de turism sau de la asiguratorul acesteia.

Aceasta solutie de a formula actiune direct impotriva statului  pentru un prejudiciu cauzat ca urmare a netranspunerii unei directive sau a transpunerii defectuoase a fost conturata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in mai multe cauze solutionate de-a lungul timpului de aceasta instanta europeana.

Daca mai adaugam faptul ca, potrivit Constitutiei Romaniei (art.11), legislatia  Comunitatii Europene a devenit drept intern o data cu aderarea Romaniei la UE, gasim suficiente temeiuri pentru ca un client prejudiciat prin intrarea in insolventa a agentiei de turism sa se poata adresa instantei de judecata din Romania pentru recuperarea prejudiciului chemand in judecata direct pe cel aflat in culpa, respectiv  statul roman.

Un articol semnat de Jasmine Oancea si Valentin Epure, avocati din Baroul Bucuresti